yt.analysis_modules.sunyaev_zeldovich.api moduleΒΆ

API for sunyaev_zeldovich